Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Nouă rezoluție a P.E. privind locurile de muncă pentru tineri

19 iulie 2014 - Parlamentul European a adoptat joi, 17 iulie 2014, o nouă Rezoluție referitoare la locurile de muncă pentru tineri. P.E. solicită statelor membre o monitorizare eficientă a implementării Garanției pentru tineri. În continuare, invită Comisia să monitorizeze atent problemele identificate în Recomandările specifice pe țară din 2014 (RST) în ceea ce privește calitatea ofertelor și absența unei informări active a tinerilor din categoria NEET, precum și capacitatea administrativă a serviciilor publice de ocupare și a lipsei unei angajări eficiente alături de toți partenerii relevanți, identificând, în același timp, cele mai bune practici care ar putea constitui o referință pentru îmbunătățirea programelor; solicită mai multă transparență în procesul de monitorizare a implementării și o mai mare ambiție în ceea ce privește soluționarea situației statelor membre care nu fac progrese în acest sens.

Textul integral al Rezoluției este disponibil aici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//RO

Parteneri Bpi Assoc Feg